© Copyright Paardenmassage Gelderland.  Zie algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

Dienstverlener: Paardenmassage Gelderland, gevestigd te Huissen

Diensten:        Sportmassage behandelingen bij paarden

Klant:             De wederpartij voor wie de diensten worden uitgevoerd

Opdracht:       Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant,

                    diensten worden verleend door Paardenmassage Gelderland


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle overeenkomsten tussen Paardenmassage Gelderland enerzijds en de klant anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard.


Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden

3.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Paardenmassage Gelderland zijn bevestigd.

3.2. In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.3. Indien Paardenmassage Gelderland één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen evenals rechten voor de toekomst. Daarbij heeft Paardenmassage Gelderland alsnog het recht op de directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden.


Artikel 4. omvang van de dienstverlening

4.1. de dienstverlening die Paardenmassage Gelderland aan de klant zal leveren omvat bovenstaande diensten, zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.

4.2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

4.3. Paardenmassage Gelderland stelt geen diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.


Artikel 5. Annulering

5.1. Annulering van eenmalige opdrachten dient uiterlijk 48 uur voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

5.2. Indien annulering niet of te laat geschiedt is Paardenmassage Gelderland gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.


Artikel 6. Verantwoordelijkheden klant

6.1. Bij behandelingen zal de klant voor een geschikte overdekte ruimte zorg dragen om de behandelingen uit te kunnen voeren.

6.2. Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden.

6.3. De klant dient er voor te zorgen dat het paard droog en schoon is voor aanvang van de behandeling. Behalve bij een post-wedstrijd massage: hierbij moet het paard goed droog gestapt zijn.

6.4. Na een sportmassage behandeling dient de klant het paard minimaal 5 tot 10 minuten rustig aan de hand te stappen, tenzij anders besproken.

6.5. Na een sportmassage behandeling dient de klant het paard 1 dag rust te geven.


Artikel 7. Tarieven

7.1. De diensten en eventuele reiskosten zullen tegen de mondeling of schriftelijk overeengekomen tarieven worden geleverd.

7.2 Binnen een straal van 20 kilometer ten opzichte van het vestigingsadres van Paardenmassage Gelderland is een reiskostenvergoeding in het tarief inbegrepen. Daarbuiten is een reiskostenvergoeding verschuldigd.


Artikel 8. Facturering en betaling

8.1. De betaling kan contant of via factuur voldaan worden.

8.2. Tenzij anders is overeengekomen dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan Paardenmassage Gelderland te betalen.

8.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

8.4. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Alle diensten van Paardenmassage Gelderland geschieden op basis van het eigen risico van de klant. Paardenmassage Gelderland is voor geen enkele vorm van schade aansprakelijk.

9.2. Paardenmassage Gelderland is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.

9.3. Paardenmassage Gelderland is niet aansprakelijk voor het niet slagen na een behandeling.

9.4. Paardenmassage Gelderland is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het paard die na behandeling tot uiting komen.